Hóa chất
Hóa chất tinh khiết
Chất chuẩn độ và chỉ thị màu
Hoá chất công nghiệp - xử lý môi trường
Báo giá hoá chất, thiết bị
Báo giá thiết bị Mầm non
Báo giá thiết bị Tiểu học
Báo giá hoá chất thiết bị THCS
Báo giá hoá chất thiết bị THPT
Báo giá thiết bị Thí nghiệm ĐH, CĐ & THCN
Thiết bị dùng chung cho Nghiên cứu khoa học
Dụng cụ thí nghiệm
Dụng cụ thủy tinh và vật liệu khác
Dụng cụ thể thao trường học
Dịch vụ Khoa học kỹ thuật-Công nghệ ứng dụng
Bảo quản mẫu Động vật, Thực vật
Dịch vụ tư vấn đầu tư mua sắm hóa chất, thiết bị
Kỹ thuật nhồi, ngâm, ép mẫu Động, Thực vật
Phục chế & tạo dựng hiện vật Bảo tàng
Xử lý môi trường nước, ao hồ nuôi trồng thủy sản
Sản phẩm chê phẩm sinh học
Thiết bị khoa học kỹ thuật - Bảo hộ lao động
Các loại cân
Kính hiển vi
Thiết bị đo môi trường
Bảo hộ lao động
thiết bị nội thất trường học - Camera giám sát
Thiết bị nội thất trường học
Camera giám sát và Phụ kiện
Thiết bị phòng học vi tính
Thiết bị phòng học tiếng anh
Thiết bị Giáo dục Quốc phòng
Sách
Sách giáo khoa và tham khảo THCS
Sách giáo khoa và tham khảo THPT
Sách giáo khoa dành cho giáo viên
Danh mục thiết bị dạy học Lớp 7,8,9 Tối thiểu I Báo giá hoá chất, thiết bị tại TP Vinh Nghệ An Thiết bị thí nghiệm trường học hóa chất công nghiệp
>> BÁO GIÁ HOÁ CHẤT, THIẾT BỊ >> BÁO GIÁ HOÁ CHẤT THIẾT BỊ THCS
Danh mục thiết bị dạy học Lớp 7,8,9 Tối thiểu
Giá bán: 0 VNĐ - Lần xem: 4638

Danh môc thiÕt bÞ d¹y häc tèi thiÓu líp 7 - M«n to¸n

 

 

 

 

 

TT

M· sè

Tªn thiÕt bÞ

§VT

S.L

1

MT1007

Bé tranh to¸n líp 7 (2 bøc)

1

2

MT1006

Bé th­íc ®o ®¹c thùc hµnh

1

3

MT1008

Bé th­íc vÏ b¶ng 6 chi tiÕt

2

 

 

 

 

 

 

 

Céng

 

 

 

 

 

 

 

Danh môc thiÕt bÞ d¹y häc tèi thiÓu líp 7 - M«n vËt lý

 

 

 

 

 

TT

M· sè

Tªn thiÕt bÞ

§VT

S.L

1

ML7001

Hép thÝ nghiÖm quang

hép

6

2

ML7002

Hép thÝ nghiÖm ©m

hép

6

3

ML7003

Hép thÝ nghiÖm ®iÖn gi¸o viªn

hép

1

4

 

Hép thÝ nghiÖm ®iÖn häc sinh

hép

5

5

PLC013

Am pe kÕ chøng minh  1 chiÒu

C¸i

1

 

 

 

 

 

 

 

Céng

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh môc thiÕt bÞ d¹y häc líp 7 - M«n sinh vËt

 

 

 

 

 

TT

M· sè

Tªn thiÕt bÞ

§VT

S.L

 

 

Tranh

 

 

1

MS7001

Bé tranh sinh vËt líp 7 (22 tê)

1

 

 

M« h×nh

 

 

1

MS7002

M« h×nh c¸ chÐp

C¸i

1

2

MS7003

M« h×nh con t«m ®ång

C¸i

1

3

MS7004

M« h×nh con Õch

C¸i

1

4

MS7005

M« h×nh con ch©u chÊu

C¸i

1

5

MS7006

M« h×nh con th»n l»n

C¸i

1

6

MS7007

M« h×nh con thá nhµ

C¸i

1

7

MS7008

M« h×nh chim bå c©u

C¸i

1

 

 

Dông cô thÝ nghiÖm

 

 

1

MS7023

KÝnh hiÓn vi ®é phãng ®¹i 640X

C¸i

1

2

H1001

KÝnh lóp cÇm tay

C¸i

8

3

MS7009

KÝnh lóp cã gi¸

C¸i

8

4

H1030

Bé ®å mæ ®éng vËt

8

5

H10021

Khay mæ cã tÊm ghim vËt mæ

C¸i

8

6

H10020

Khay mæ ®ùng mÉu vËt

C¸i

4

7

MS7010

ChËu lång (b« can)

C¸i

8

8

H1014

§Üa lång (petri)

C¸i

8

9

H2027

§Üa kÝnh ®ång hå

C¸i

16

10

H20013

èng nghiÖm thñy tinh

C¸i

40

11

H1006

Gi¸ èng nghiÖm ®ùng ®­îc 5 èng

C¸i

8

12

MS7011

CÆp èng nghiÖm hãa häc

C¸i

8

13

H1015

Bµn ch¶i röa èng nghiÖm

C¸i

8

14

H2006

èng hót

C¸i

8

15

MS7012

Vît b¾t s©u bä c¸n gç

C¸i

3

16

MS7013

Vît thñy sinh c¸n dµi 2m

C¸i

3

17

MS7014

Vît b¾t ®éng vËt nhá ë ®¸y ao, hå

C¸i

1

18

H2011

PhÔu thñy tinh

C¸i

8

19

MS7015

Lä nhùa cã nót kÝn

C¸i

16

20

MS7016

Hép nu«i s©u bä

C¸i

2

21

MS7017

BÓ kÝnh (hoÆc nhùa trong)

C¸i

1

22

MS7018

Tói ®inh ghim (100 c¸i/tói)

tói

1

 

 

dông cô thñy tinh

 

 

1

MS7019

ChËu b« can ®Ó ng©m mÉu cao 300mm cã n¾p

C¸i

16

2

MS7020

ChËu b« can ®Ó ng©m mÉu cao 250mm cã n¾p

C¸i

16

3

MS7021

èng ®ong F 50mm cao 36mm

C¸i

4

4

H1012

Lam kÝnh

Hép

1

5

H1013

La men

Hép

2

 

 

Hãa chÊt

 

 

1

MS7022

Hép hãa chÊt thÝ nghiÖm sinh häc (8 lo¹i)

Hép

1

 

 

Céng

 

 

Danh môc thiÕt bÞ d¹y häc tèi thiÓu líp 7 - M«n lÞch sö

 

 

 

 

 

TT

M· sè

Tªn thiÕt bÞ

§VT

S.L

1

MLS1007

Bé tranh lÞch sö líp 7 (2 tê)

1

2

MLS1008

Bé l­îc ®å lÞch sö (9 tê)

1

 

 

 

 

 

 

 

Céng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh môc thiÕt bÞ d¹y häc tèi thiÓu líp 7 - M«n ®Þa lý

 

 

 

 

 

TT

M· sè

Tªn thiÕt bÞ

§VT

S.L

1

MD1013

B¶n ®å ph©n bè d©n c­ vµ ®« thÞ thÕ giíi

1

2

MD1013

B¶n ®å c¸c m«i tr­êng ®Þa lý

1

3

MD1013

B¶n ®å tù nhiªn Ch©u Phi

1

4

MD1013

B¶n ®å hµnh chÝnh Ch©u Phi

1

5

MD1013

B¶n ®å kinh tÕ Ch©u Phi

1

6

MD1013

B¶n ®å Ch©u Phi (MËt ®é, d©n sè vµ ®« thÞ lín)

1

7

MD1013

B¶n ®å tù nhiªn Ch©u Mü

1

8

MD1013

B¶n ®å hµnh chÝnh Ch©u Mü

1

9

MD1013

B¶n ®å kinh tÕ Ch©u Mü

1

10

MD1013

B¶n ®å Ch©u Mü (MËt ®é, d©n sè vµ ®« thÞ lín)

1

11

MD1013

B¶n ®å Ch©u Nam Cùc

1

12

MD1013

B¶n ®å tù nhiªn Ch©u §¹i D­¬ng

1

13

MD1013

B¶n ®å hµnh chÝnh Ch©u §¹i D­¬ng

1

14

MD1013

B¶n ®å kinh tÕ Ch©u §¹i D­¬ng

1

15

MD1013

B¶n ®å tù nhiªn Ch©u ¢u

1

16

MD1013

B¶n ®å hµnh chÝnh Ch©u ¢u

1

17

MD1013

B¶n ®å kinh tÕ Ch©u ¢u

1

18

MD1013

B¶n ®å Ch©u ¢u (MËt ®é, d©n sè vµ ®« thÞ lín)

1

 

 

 

 

 

 

 

Céng

 

 

 

 

 

 

 

Danh môc thiÕt bÞ d¹y häc tèi thiÓu líp 7 - M«n c«ng nghÖ

 

 

 

 

 

TT

M· sè

Tªn thiÕt bÞ

§VT

S.L

 

 

Tranh

 

 

1

MC7001

Bé tranh c«ng nghÖ líp 7 (1 tê)

1

 

 

m« h×nh

 

 

1

MC7002

M« h×nh con gµ

Con

4

2

MC7003

M« h×nh con lîn

Con

4

 

 

dông cô

 

 

1

H2006

èng nhá giät

C¸i

6

2

MC7004

Thang mµu PH

6

3

H2003

Th×a xóc hãa chÊt

C¸i

6

4

MC7006

§Üa chÞu nhiÖt b»ng kim lo¹i

C¸i

6

5

H20013

èng nghiÖm thñy tinh

C¸i

6

6

H2007

§Ìn cån

C¸i

6

7

H10160

KÑp g¾p hãa chÊt

C¸i

6

8

H1026

NhiÖt kÕ r­îu 0 - 1000C

C¸i

6

9

MC7007

Tói ñ gièng

tói

6

10

MC7008

ChËu nhùa trong F 200mm

C¸i

6

11

MC7009

ChËu nhùa cã lç F 140mm

C¸i

6

12

MC7010

Dao cÊy b»ng kim lo¹i l­ìi dµi 120mm

C¸i

6

13

MC7011

Tói bÇu nhùa PE

tói

18

14

H1007

Chµy cèi nghiÒn b»ng sø

6

15

MC7012

Khay ®ùng b»ng kim lo¹i

C¸i

6

16

MC7013

KÑp g¾p b»ng kim lo¹i

C¸i

6

17

H1008

GiÊy quú

tËp

3

18

MC7014

Th­íc d©y b»ng sîi mÒm 1,5m

C¸i

6

19

MC7015

§Üa kim lo¹i s¬n hai mµu ®en tr¾ng

C¸i

3

 

 

Hãa chÊt vËt liÖu

 

 

1

MC7016

Cån 900

lÝt

0.5

2

MC7017

Ph©n hãa häc c¸c lo¹i (18 mÉu)

hép

1

3

MC7018

ChÊt chØ thÞ mµu

6

4

MC7019

H¹t gièng l©m nghiÖp c¸c lo¹i (25 lo¹i)

hép

1

 

 

 

 

 

 

 

Céng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh môc thiÕt bÞ d¹y häc tèi thiÓu líp 7 - M«n ng÷ v¨n

 

 

 

 

 

TT

M· sè

Tªn thiÕt bÞ

§VT

S.L

1

MV1011

Bé tranh d¹y ng÷ v¨n líp 7 (9 tê)

1

2

MV1012

B¨ng cassette (®Üa CD) mét sè lo¹i h×nh d©n ca ViÖt Nam

C¸i

2

 

 

 

 

 

 

 

Céng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh môc thiÕt bÞ d¹y häc tèi thiÓu líp 7 - M«n ngo¹i ng÷

 

 

 

 

 

TT

M· sè

Tªn thiÕt bÞ

§VT

S.L

1

MV1014

B¨ng cassette (®Üa CD) c¸c bµi häc trong SGK

C¸i

5

2

MV1015

B¨ng (®Üa) h×nh vÒ chñ ®iÓm ®Êt n­íc

C¸i

1

 

 

 

 

 

 

 

Céng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh môc thiÕt bÞ d¹y häc tèi thiÓu líp 7 - M«n GDCD

 

 

 

 

 

TT

M· sè

Tªn thiÕt bÞ

§VT

S.L

1

MV1016

Bé tranh gi¸o dôc c«ng d©n líp 7 (7 tê)

1

 

 

 

 

 

 

 

Céng

 

 

 

 

 

 

 

Danh môc thiÕt bÞ d¹y häc tèi thiÓu líp 7 - M«n thÓ dôc

 

 

 

 

 

TT

M· sè

Tªn thiÕt bÞ

§VT

S.L

1

TD0014

Bé tranh d¹y thÓ dôc líp 7 (3 bøc)

1

2

TD0020

§ång hå bÊm gi©y

C¸i

1

3

TD021

Bé cét ®a n¨ng

1

4

TD003

Bãng nÐm cao su

Qu¶

40

5

TD0331

§Öm thÓ dôc (200 x 1800 x 2400)mm cã v¶i bäc

C¸i

2

6

TD006

Bãng chuyÒn

Qu¶

10

7

TD0050

Bãng ®¸

Qu¶

10

 

 

 

 

 

 

 

Céng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh môc thiÕt bÞ d¹y häc tèi thiÓu líp 7 - M«n mü thuËt

 

 

 

 

 

TT

M· sè

Tªn thiÕt bÞ

§VT

S.L

1

MM1011

Gi¸ vÏ b»ng gç hoÆc kim lo¹i

C¸i

2

2

MM1012

B¶ng b»ng gç d¸n

C¸i

4

3

MM1013

GiÊy vÏ

20

4

MM1014

Bót ch× 2B, 3B (mçi bé gåm: 10 c¸i: 2B; 10 c¸i: 3B)

4

5

MM1015

TÈy, mµu vÏ (thuèc n­íc, s¸p, bót d¹) gåm: (TÈy: 10, mµu vÏ: 1, bót vÏ: 1, s¸p: 1, bót d¹: 1)

4

 

 

 

 

 

 

 

Céng

 

 

 

 

 

 

 

Danh môc thiÕt bÞ d¹y häc tèi thiÓu líp 7 - M«n ©m nh¹c

 

 

 

 

 

TT

M· sè

Tªn thiÕt bÞ

§VT

S.L

1

MM1016

B¨ng (®Üa CD) c¸c bµi h¸t trong ch­¬ng tr×nh

C¸i

5

2

MM1017

Mét sè bµi d©n ca 3 miÒn vµ d©n ca c¸c d©n téc

C¸i

5

3

MM1004

§µn ghi ta

C¸i

4

 

 

 

 

 

 

 

Céng

 

 

 

 

 

 

 

Danh môc thiÕt bÞ d¹y häc tèi thiÓu m«n to¸n líp 8

 

 

 

 

 

TT

M· sè

Tªn thiÕt bÞ

§VT

S.L

 

 

tranh

 

 

1

MT1017

Tranh ¶nh m«n to¸n (1 tê)

1

 

 

m« h×nh

 

 

1

MT1009

Tø gi¸c ®éng

1

2

MT1010

Bé c¸c lo¹i tø gi¸c

1

3

MT1011

H×nh kh«ng gian gåm (11 chi tiÕt)

1

4

MT1012

TriÓn khai c¸c h×nh gåm (9 chi tiÕt)

1

 

 

dông cô

 

 

1

MT1018

Th­íc vÏ truyÒn gi¸o viªn

2

2

MT1013

Th­íc vÏ truyÒn häc sinh

20

3

MT1014

M¸y tÝnh bá tói 

C¸i

1

4

MT1015

Bé dông cô thùc hµnh (2 lo¹i gi¸c kÕ, cäc s¾t, cäc tiªu, d©y ®o, th­íc cuén)

1

5

MT1016

Bé dông cô vÏ b¶ng cña gi¸o viªn (th­íc th¼ng b»ng nh«m dµi 1m vµ 0,5m + compa b»ng nh«m)

1

 

 

 

 

 

 

 

Céng

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh môc thiÕt bÞ d¹y häc tèi thiÓu m«n vËt lý líp 8

 

 

 

 

 

TT

 

Tªn thiÕt bÞ

§VT

S.L

 

 

Tranh ¶nh

 

 

1

ML8008

Bé tranh vËt lý líp 8 (1 tê)

1

 

 

Dông cô

 

 

1

ML8003

M¸ng nghiªng (2 m¸ng 500 vµ 600mm, b»ng kim lo¹i)

C¸i

6

2

ML8004

B¸nh xe M¨cxoen trôc c«nic

C¸i

6

3

ML8007

M¸y Atót

1

4

ML8017

Khèi thÐp (20 x 40 x 80)mm

C¸i

18

H10022

Khay nhùa (150 x 100 x 15)mm

C¸i

6

ML8009

Bét kh«ng Èm

Kg

2

5

ML8035

Khèi nhùa mµu

C¸i

6

6

ML8019

TÊm nhùa cøng F 50mm, dµy 3mm, cã mãc ë t©m

C¸i

6

6a

ML8020

èng nhùa cøng F 40mm, dµi 250mm

chiÕc

6

7

H2040

èng thñy tinh (lµm b×nh th«ng nhau)

C¸i

12

8

H2041

èng nhùa nèi (lµm b×nh th«ng nhau)

C¸i

6

9

H2042

Gi¸ nhùa (®Ó ®ì b×nh th«ng nhau)

C¸i

6

10

ML6026

èng thñy tinh th¼ng, h×nh ch÷ L, hë 2 ®Çu, F trong 2-3mm, F ngoµi 6mm, c¹nh dµi èng L: 150mm, c¹nh ng¾n èng L: 50mm

C¸i

1

11

ML6025

èng thñy tinh th¼ng, hë 2 ®Çu, F trong 2-3mm, F ngoµi 6mm, dµi 200mm

C¸i

6

12

ML8021

Nóm nhùa hót (treo vµo kÝnh) F 55mm, dµy 10mm

C¸i

12

13

ML6023

èng nghiÖm thñy tinh chÞu nhiÖt F 20 mm, dµi 200 mm

C¸i

6

14

H20016

èng nghiÖm F 15 mm, dµi 80 mm

C¸i

12

15

ML8016

Dông cô thÝ nghiÖm vÒ ¸p suÊt cña chÊt láng b»ng nhùa trong, F trong 38 mm, F ngoµi 42mm, dµi 250mm

6

16

ML8023

Bi s¾t F 16-20mm, cã mãc ®Ó buéc d©y

Viªn

6

17

ML8006

Th­íc + gi¸ ®ì dµi 500mm

6

18

ML8024

Lß xo l¸ trßn  + ®Õ

C¸i

6

19

ML8025

Dông cô thÝ nghiÖm dÉn nhiÖt gåm: (®Õ, cäc trô, cäc nèi, ®Üa nhiÖt, thanh nhiÖt thñy tinh, thanh nhiÖt ®ång ®óc vµ thÐp, ®Ìn cån, s¸p, ghim)

6

20

H20130

èng ®ong h×nh trô 100ml cã chia ®é

C¸i

8

21

H20081

B×nh cÇu thñy tinh chÞu nhiÖt ®Õ b»ng 250 ml

C¸i

1

22

ML8036

B×nh trô,  n¾p che F 120mm, cao 180mm

1

 

TÊm kÝnh mµu 3mm (120 x 180)mm cã do¨ng cao su

 

Gi¸ ®Ó nÕn F 22mm, b»ng t«n mÒm cã m¹ kÏm

23

ML6022

B×nh trµn b»ng nhùa 500 ml

C¸i

1

 

 

 

 

 

24

H20100

Cèc ®èt thñy tinh 500 ml

C¸i

6

25

ML8028

Cèc nhùa tr¾ng trong suèt, cã mãc treo cao 70 mm, dung tÝch 200 ml

C¸i

6

26

ML6007

Xe l¨n nhùa, cã mãc ®Ó buéc d©y

C¸i

6

27

ML8030

Nam ch©m gèm. KT: (80x44x20)mm

C¸i

6

28

ML8010

Lùc kÕ 2N ®é chÝnh x¸c 0,02N

C¸i

6

29

ML6003

Lùc kÕ 5N ®é chÝnh x¸c  ± 0,05N, hiÖu chØnh ®­îc 2 ®Çu

C¸i

6

30

H1026

NhiÖt kÕ 0-1100C, ®é chÝnh x¸c ± 10C

C¸i

6

31

ML6018

Rßng räc ®éng F 40mm

C¸i

6

32

ML6008

Khèi ma s¸t b»ng gç (120 x 60 40)mm cã mãc

C¸i

6

33

ML8032

Nót cao su F lín 18mm, F nhá 12mm, dµy 25mm

C¸i

6

34

ML8033

Nót cao su F lín 22mm, F nhá 16mm, dµy 25mm

C¸i

6

35

ML8034

Nót cao su F lín 26mm, F nhá 20mm, dµy 25mm cã lç

C¸i

1

36

ML8005

Thanh trô F 9,5mm, dµi 700 mm

C¸i

6

37

ML6014

Thanh trô F 9,5mm, dµi 250 mm

C¸i

6

38

ML6012

Ch©n ®Õ cã ®iÒu chØnh th¨ng b»ng

C¸i

6

39

ML6019

KÑp ®a n¨ng

C¸i

6

40

ML9039

KÑp ch÷ thËp

C¸i

12

41

ML6020

KiÒng b»ng kim lo¹i

C¸i

6

42

H1003

L­íi kim lo¹i chÞu nhiÖt

C¸i

6

43

ML8015

M¸y gâ nhÞp

C¸i

6

44

ML8037

Va ly ®ùng dông cô

C¸i

6

45

H1022

¸o choµng tr¾ng

C¸i

1

 

 

 

 

 

 

 

Céng

 

 

 

 

 

 

 

Danh môc thiÕt bÞ d¹y häc tèi thiÓu m«n hãa häc líp 8

 

 

 

 

 

TT

 

Tªn thiÕt bÞ

§VT

S.L

 

 

Tranh ¶nh

 

 

1

MH8005

Bé tranh hãa häc líp 8 (4 tê)

2

 

 

Dông cô

 

 

1

H20010

èng nghiÖm F10 mm, dµi 100 mm

C¸i

2

2

H20011

èng nghiÖm F18 mm, dµi 180 mm

C¸i

20

 

H20013

èng nghiÖm F16 mm, dµi 160 mm

c¸i

30

3

H20012

èng nghiÖm cã nh¸nh F18 mm, dµi 180 mm

C¸i

2

4

H2006

èng hót nhá giät cã qu¶ bãp cao su

C¸i

20

5

H1010

B¸t sø nung F 70mm

C¸i

11

6

H1026

NhiÖt kÕ r­îu 0 - 1000C

C¸i

5

7

H1011

KiÒng 3 ch©n dïng trong phßng thÝ nghiÖm

C¸i

10

8

H1017

Bé gi¸ thÝ nghiÖm b»ng kim lo¹i (1 ®Õ, 1 kiÒng, 1 cäc, 3 khíp vµ 2 kÑp v¹n n¨ng)

2

9

H1028+H1031

Bé gi¸ thÝ nghiÖm gåm 1 ®Õ sø vµ 2 kÑp gç

10

10

H2007

§Ìn cån thÝ nghiÖm

C¸i

12

11

H10190

Dông cô thö tÝnh dÉn ®iÖn (KT: 120 x 36 x 20)mm, vá nhùa, cã ®Ìn b¸o s¸ng, sö dông 2 pin tiÓu

C¸i

2

12

H20080

B×nh cÇu 250ml chÞu nhiÖt

C¸i

2

13

H2025

èng sinh hµn th¼ng

C¸i

2

14

H2016

Lä thñy tinh miÖng réng cã nót (dung tÝch125 ml)

C¸i

13

15

H20100

Cèc thñy tinh 500 ml

C¸i

2

16

H20101

Cèc thñy tinh 250 ml

C¸i

2

17

H20102

Cèc thñy tinh chia ®é 100 ml

C¸i

10

18

H2024

§òa thñy tinh F 6 dµi 300mm

C¸i

13

19

H2011

PhÔu läc thñy tinh F 80 ¸ 90 mm

C¸i

2

20

H2033

PhÔu nhùa trong kh«ng mµu F 75 mm

C¸i

10

21

H20053

Bé èng dÉn b»ng thñy tinh F 6mm (12 c¸i/6 lo¹i)

2

22

H20052

Bé èng dÉn b»ng thñy tinh c¸c lo¹i dïng cho häc sinh F 6mm (20 c¸i/5 lo¹i)

10

23

H2018

B×nh tam gi¸c thñy tinh 250ml

C¸i

2

24

H2017

B×nh tam gi¸c thñy tinh 100ml

C¸i

10

25

H20091

ChËu thñy tinh F 200 mm

C¸i

2

26

H20090

ChËu thñy tinh F 140 mm

C¸i

10

27

H20130

èng ®ong h×nh trô 100ml cã chia ®é

C¸i

2

28

H2014

èng thñy tinh h×nh trô cao 300mm F 20mm

C¸i

2

29

H2015

èng trô loe 1 ®Çu

C¸i

2

30

H1006

Gi¸ ®Ó èng nghiÖm ®¬n gi¶n

C¸i

10

31

H2021

Dông cô ®iÒu chÕ chÊt khÝ tõ chÊt r¾n vµ chÊt láng (dung tÝch 250ml)

C¸i

2

 

 

 

 

 

32

H1003

L­íi thÐp kh«ng rØ hoÆc ®ång

C¸i

2

33

MH8004

Dông cô ®iÖn ph©n n­íc theo kiÓu Hofman

C¸i

1

34

H2023

MiÕng kÝnh máng

C¸i

10

35

H1024

Bé nót cao su c¸c lo¹i

2

36

H10290

C©n hiÖn sè chÝnh x¸c 0,1g, c©n tèi ®a 240g

C¸i

1

37

H10180

Th×a ®èt hãa chÊt cì lín b»ng ®ång hoÆc thÐp kh«ng gØ c¸n dµi 300mm, F 12 mm

C¸i

2

38

H10181

Th×a ®èt hãa chÊt cì nhá b»ng ®ång hoÆc thÐp kh«ng gØ c¸n dµi 250mm, F 8 mm

C¸i

10

39

H10160

KÑp ®èt hãa chÊt dïng cho gi¸o viªn

C¸i

2

40

H10161

KÑp ®èt hãa chÊt dïng cho häc sinh thùc hµnh

C¸i

10

41

H1025

èng dÉn cao su

C¸i

3

42

H1027

GiÊy läc

Hép

2

43

H1021

G¨ng tay cao su

§«i

2

44

H1022

¸o choµng tr¾ng

C¸i

1

45

H1020

KÝnh b¶o hiÓm trong suèt cã thµnh b¶o vÖ m¾t

C¸i

2

46

MH8003

Hép hãa chÊt líp 8 (gåm 24 lo¹i hãa chÊt)

hép

1

47

MH8002

Va ly ®ùng dông cô

C¸i

6

 

 

 

 

 

 

 

Céng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh môc thiÕt bÞ d¹y häc tèi thiÓu m«n sinh häc líp 8

 

 

 

 

 

TT

 

Tªn thiÕt bÞ

§VT

S.L

 

 

Tranh ¶nh

 

 

1

MS8011

Bé tranh sinh häc líp 8 (15 tê)

1

 

 

M« h×nh, mÉu vËt

 

1

1

MS8004

M« h×nh cÊu t¹o nöa c¬ thÓ ng­êi 800mm

1

2

MS8005

M« h×nh cÊu t¹o bé x­¬ng ng­êi cao 800mm

1

3

MS8006

M« h×nh cÊu t¹o m¾t ng­êi

1

4

MS8007

M« h×nh cÊu t¹o tai ng­êi

1

5

MS8008

M« h×nh cÊu t¹o tñy sèng

1

6

MS8009

M« h×nh cÊu t¹o b¸n cÇu n·o

1

7

MS8017

Hép tiªu b¶n hiÓn vi nh©n thÓ (7 mÉu)

Hép

2

 

 

Dông cô

 

 

1

MS8010

KÝnh hiÓn vi ®é phãng ®¹i 1000-1500 lÇn

C¸i

1

2

H1012

Lam kÝnh

Hép

1

3

H1013

Lamen

Hép

2

4

H1030

Bé ®å mæ

1

5

H10021

Khay mæ vµ tÊm kª

1

6

H2027

§Üa kÝnh ®ång hå

C¸i

1

7

H1014

§Üa lång pettri

C¸i

1

8

H2006

èng hót cã qu¶ bãp cao su

C¸i

4

9

H20013

èng nghiÖm F 16mm

C¸i

20

10

H20101

Cèc thñy tinh chÞu nhiÖt 250 ml

C¸i

4

11

H20102

Cèc thñy tinh chÞu nhiÖt 100ml

C¸i

4

12

H2039

Mãc thñy tinh

C¸i

4

13

H2024

§òa thñy tinh dµi 200 mm

C¸i

4

14

MS8015

M¸y ghi ho¹t ®éng tim - c¬ (gåm: Bé kÝch thÝch, HÖ thèng ®ßn ghi vµ KÑp tim)

4

15

H2007

§Ìn cån

C¸i

4

16

H1031

CÆp èng nghiÖm

C¸i

4

17

MS8016

M¸y ghi c«ng c¬

C¸i

4

18

H1006

Gi¸ èng nghiÖm ®¬n gi¶n

C¸i

4

19

MS6015

èng thÝ nghiÖm sinh häc

C¸i

2

20

MS6006

Nót cao su kh«ng lç

C¸i

2

21

MS6005

Nót cao su 2 lo¹i (cã 2 lç ; cã 1 lç)

C¸i

4

22

H2038

èng ch÷ T F 6mm, dµi 50 mm

C¸i

4

23

ML6026

èng ch÷ L lo¹i lín (nh¸nh dµi 22 cm, nh¸nh ng¾n 5 cm, F 6mm;)

C¸i

4

24

ML6026

èng ch÷ L lo¹i nhá ( nh¸nh dµi 8 cm, nh¸nh ng¾n 5 cm, F6mm)

C¸i

4

25

H1025

èng cao su mÒm, lç F 6mm, dµi 1000mm

C¸i

2

 

 

 

 

 

26

MS8019

èng nhùa th¼ng  F 6mm, dµi 150 mm

C¸i

2

27

TD0335

MiÕng cao su máng, mÒm, cã nóm F 38mm

C¸i

2

28

H10040