Hóa chất
Hóa chất tinh khiết
Chất chuẩn độ và chỉ thị màu
Hoá chất công nghiệp - xử lý môi trường
Báo giá hoá chất, thiết bị
Báo giá thiết bị Mầm non
Báo giá thiết bị Tiểu học
Báo giá hoá chất thiết bị THCS
Báo giá hoá chất thiết bị THPT
Báo giá thiết bị Thí nghiệm ĐH, CĐ & THCN
Thiết bị dùng chung cho Nghiên cứu khoa học
Dụng cụ thí nghiệm
Dụng cụ thủy tinh và vật liệu khác
Dụng cụ thể thao trường học
Dịch vụ Khoa học kỹ thuật-Công nghệ ứng dụng
Bảo quản mẫu Động vật, Thực vật
Dịch vụ tư vấn đầu tư mua sắm hóa chất, thiết bị
Kỹ thuật nhồi, ngâm, ép mẫu Động, Thực vật
Phục chế & tạo dựng hiện vật Bảo tàng
Xử lý môi trường nước, ao hồ nuôi trồng thủy sản
Sản phẩm chê phẩm sinh học
Thiết bị khoa học kỹ thuật - Bảo hộ lao động
Các loại cân
Kính hiển vi
Thiết bị đo môi trường
Bảo hộ lao động
thiết bị nội thất trường học - Camera giám sát
Thiết bị nội thất trường học
Camera giám sát và Phụ kiện
Thiết bị phòng học vi tính
Thiết bị phòng học tiếng anh
Thiết bị Giáo dục Quốc phòng
Sách
Sách giáo khoa và tham khảo THCS
Sách giáo khoa và tham khảo THPT
Sách giáo khoa dành cho giáo viên
Danh mục thiết bị dạy học Tiểu Học Cơ Sở I Báo giá hoá chất, thiết bị tại TP Vinh Nghệ An Thiết bị thí nghiệm trường học hóa chất công nghiệp
>> BÁO GIÁ HOÁ CHẤT, THIẾT BỊ >> BÁO GIÁ THIẾT BỊ TIỂU HỌC
Danh mục thiết bị dạy học Tiểu Học Cơ Sở
Giá bán: 0 VNĐ - Lần xem: 851

Danh môc thiÕt bÞ d¹y häc líp 1 tèi thiÓu

 

 

 

 

 

TT

M· sè

Tªn thiÕt bÞ

§VT

S.L

 

 

M«n tiÕng ViÖt

 

 

1

TH1001

Bé ch÷ häc vÇn thùc hµnh

40

2

TH1002

Bé ch÷ häc vÇn biÓu diÔn

1

 

 

m«n to¸n

 

 

3

TH1004

Bé ®å dïng häc to¸n thùc hµnh

40

4

TH1003

Bé ®å dïng häc to¸n biÓu diÔn

1

 

 

m«n ®¹o ®øc

 

 

5

TH1005

B¨ng (®Üa) h×nh c¸c bµi h¸t sö dông ®Ó d¹y ®¹o ®øc

C¸i

1

6

TH1006

B¨ng (®Üa) h×nh ho¹t c¶nh

C¸i

4

7

TH1007

Bé tranh ®¹o ®øc (13 bøc)

1

 

 

M«n nghÖ thuËt

 

 

8

TH1008

B¨ng (®Üa) nh¹c ghi c¸c bµi h¸t líp 1

C¸i

1

9

TH1009

Song loan

C¸i

5

10

TH1010

Thanh ph¸ch

§«i

11

11

TH1011

Trèng nhá

C¸i

3

12

TH1012

Bé tranh mü thuËt líp 1 (18 bøc)

1

13

TH1014

B¨ng (®Üa) h×nh h­íng dÉn thùc hµnh mét sè tiÕt thñ c«ng

C¸i

5

 

 

m«n thÓ dôc

 

 

14

TH1015

Bé tranh thÓ dôc líp 1 (18 bøc)

1

15

TD0326

Th­íc cuén 5m b»ng kim lo¹i

C¸i

1

16

TD009

Qu¶ cÇu chinh

Qu¶

20

17

TD038

Cßi

C¸i

2

18

TD004

Bãng nhùa

Qu¶

2

 

 

Dïng chung

 

 

19

TH1016

B¨ng (®Üa) h×nh h­íng dÉn ph­¬ng ph¸p d¹y häc

C¸i

8

 

 

Céng

 

 

Danh môc thiÕt bÞ d¹y häc tèi thiÓu líp 2

 

 

 

 

 

TT

M· sè

Tªn thiÕt bÞ

§VT

S.L

 

 

M«n tiÕng viÖt

 

 

1

TH2001

MÉu ch÷ viÕt trong tr­êng tiÓu häc (8 tê)

1

2

TH2002

Bé ch÷ d¹y tËp viÕt (40 tê)

1

 

 

M«n to¸n

 

 

1

TH2003

Bé to¸n biÓu diÔn líp 2

1

2

TH2004

Bé to¸n thùc hµnh líp 2

40

3

TH2005

Th­íc ®o ®é dµi d¹y vÒ mm, cm, dm vµ m (1 th­íc 1m vµ 1 th­íc 0,5m)

1

4

TH2006

C©n ®Üa 5 kg kÌm hép qu¶ c©n

1

5

TH2007

Bé chai vµ ca lÝt

1

 

 

M«n tù nhiªn vµ x· héi

 

 

1

TH2008

Tranh tù nhiªn x· héi gåm (tranh vÏ bé x­¬ng, hÖ c¬, hÖ tiªu hãa, sù tiªu hãa thøc ¨n ë khoang miÖng, d¹ dµy, ruét non, ruét giµ) h×nh c©m (4 tê)

1

 

 

M«n mü thuËt

 

 

1

TH2009

Bé tranh th­ëng thøc mü thuËt líp 2 (thiÕu nhi) (20 tê)

1

2

TH2010

Bé tranh mü thuËt líp 2 gåm: VÏ theo mÉu, vÏ trang trÝ, h­íng dÉn c¸ch vÏ (18 tê)

1

 

 

M«n ©m nh¹c

 

 

1

TH2011

KÌn Melodion (Suzuki)

C¸i

2

2

TH2012

B¨ng cassette (®Üa CD) ghi 12 bµi h¸t trong SGK

C¸i

1

3

TH2013

Nh¹c cô gâ (Song loan, ph¸ch, mâ, trèng)

2

 

 

M«n thñ c«ng

 

 

1

TH2014

Tranh thñ c«ng gåm: Quy tr×nh gÊp, c¾t, lµm ®å ch¬i (15 bøc)

1

 

 

M«n thÓ dôc

 

 

1

TH2015

Tranh thÓ dôc líp 2 (12 tê)

1

2

TH2020

Th­íc d©y 10m b»ng kim lo¹i

C¸i

1

3

TD038

Cßi ®iÒn kinh

C¸i

2

4

TD009

Qu¶ cÇu ®¸

Qu¶

40

5

TH2017

Bãng nhì b»ng da

Qu¶

4

6

TH2018

Cê nhá

C¸i

10

7

TH2019

Vît ®¸nh cÇu chinh

C¸i

40

 

 

 

 

 

 

 

Céng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh môc thiÕt bÞ d¹y häc tèi thiÓu líp 3

 

 

 

 

 

TT

M· sè

Tªn thiÕt bÞ

§VT

S.L

 

 

M«n tiÕng viÖt

 

 

1

TH2001

Bé ch÷ d¹y tËp viÕt

1

2

TH2002

MÉu ch÷ viÕt trong tr­êng tiÓu häc (8 tê)

1

3

TH3003

Bé ch÷ viÕt mÉu tªn riªng (31 tê)

1

 

 

M«n §¹o ®øc

 

 

1

TH3004

Bé tranh ®¹o ®øc líp 3 (5 tê)

1

 

 

M«n to¸n

 

 

1

TH3005

Bé to¸n biÓu diÔn líp 3 (bé to¸n + b¶ng nØ + th­íc 1m & 0,5m + compa)

1

2

TH3006

Bé to¸n thùc hµnh líp 3

40

 

 

M«n tù nhiªn x· héi

 

 

1

TH3007

Bé tranh tù nhiªn x· héi (5 tê)

1

2

TH3022

M« h×nh tr¸i ®Êt quay quanh mÆt trêi, mÆt tr¨ng quay quanh tr¸i ®Êt

1

 

 

M«n mü thuËt

 

 

1

TH3008

Bé tranh mü thuËt líp 3 (8 tê)

1

2

TH3009

Bé tranh th­êng thøc mü thuËt líp 3 (TuyÓn tËp tranh cña häa sü ViÖt Nam) (22 tê)

1

 

 

M«n ©m nh¹c

 

 

1

TH3010

Tranh vÏ (khu«ng nh¹c, khãa son, nèt nh¹c vµ h×nh nèt) (tranh ©m nh¹c)

1

2

TH2011

KÌn Melodion

C¸i

3

3

TH2013

Bé nh¹c cô gâ gåm: (Thanh ph¸ch, mâ, song loan, trèng nhá)

2

4

TH3011

§Üa CD ghi bµi h¸t

®Üa

2

 

 

M«n thñ c«ng

 

 

1

TH3012

Bé tranh thñ c«ng líp 3 (5 tê)

1

 

 

M«n thÓ dôc

 

 

1

TH3013

Bé tranh thÓ dôc líp 3 (13 tê)

1

2

TD0321

Th­íc d©y 20m b»ng v¶i

C¸i

1

3

TD038

Cßi thÓ dôc thÓ thao

C¸i

2

4

TH3014

Qu¶ bãng ®¸ sè 3

qu¶

5

5

TH3015

Qu¶ bãng chuyÒn sè 3

qu¶

5

6

TH3016

D©y nh¶y c¸ nh©n

sîi

40

7

TH3017

D©y nh¶y tËp thÓ

sîi

4

8

TH3018

Cét b¶ng nÐm bãng ræ

1

9

TH3019

§Öm nh¶y (1 x 1 x 0,025)m

C¸i

6

 

 

Céng

 

 

 

Danh môc thiÕt bÞ d¹y häc líp 4

 

 

 

 

 

TT

M· sè

Tªn thiÕt bÞ

§VT

S.L

 

 

M«n tiÕng viÖt

 

 

1

TH4001

Bé tranh d¹y kÓ chuyÖn líp 4 (11 tê)

1

2

TH4002

Bé tranh d¹y tËp lµm v¨n líp 4 (26 tê)

1

 

 

M«n to¸n

 

 

1

TH4003

Bé to¸n dïng cho gi¸o viªn líp 4 (19 chi tiÕt) +  B¶ng nØ + MÐt vu«ng

1

2

TH4004

Bé to¸n dïng cho häc sinh líp 4 (19 chi tiÕt)

40

 

 

M«n ®¹o ®øc

 

 

1

TH4005

Bé tranh ®¹o ®øc líp 4 (5 tê)

1

 

 

M«n khoa häc

 

 

1

TH4006

Bé tranh m«n khoa häc líp 4 (4 tê)

1

2

TH4007

Hép ®èi l­u gåm: (2 nöa hép nhùa, 2 èng th«ng, 2 ®Üa sø, 2 gio¨ng)

1

3

TH4008

Hép thÝ nghiÖm vai trß cña ¸nh s¸ng + §Ìn pin + 2 pin

1

4

TH4009

Chai lä ®Ó thÝ nghiÖm, gåm 4 chi tiÕt: (èng trô 1: 2 c¸i; èng trô 2: 1 c¸i; chËu: 1 c¸i; ®Üa ®Ìn: 1 c¸i ; ®Õ nhùa: 1 c¸i)

4

5

TH4010

B×nh thÝ nghiÖm vÒ sù d·n në v× nhiÖt cña chÊt láng, gåm 3 chi tiÕt: (B×nh tam gi¸c, èng thñy tinh, b¶ng chia v¹ch ch÷ U)

10

6

H1026

NhiÖt kÕ r­îu 0 - 1000C

c¸i

8

7

H10040

NhiÖt kÕ Y tÕ

c¸i

8

 

 

M«n lÞch sö

 

 

1

TH4011

Bé tranh lÞch sö líp 4 (3 tê) + C¸c giai ®o¹n vµ sù kiÖn lÞch sö tiªu biÓu

1

2

TH4012

Bé l­îc ®å lÞch sö líp 4 (5 tê), gåm:

 

 

2.1

 

L­îc ®å B¾c bé & B¾c trung bé

1

2.2

 

L­îc ®å Cuéc kh¸ng chiÕn chèng Tèng lÇn thø nhÊt (n¨m 981)

1

2.3

 

L­îc ®å Phßng tuyÕn s«ng Nh­ NguyÖt (s«ng CÇu)

1

2.4

 

L­îc ®å ChiÕn th¾ng Chi L¨ng

1

2.5

 

L­îc ®å Quang Trung ®¹i ph¸ qu©n Thanh

1

 

 

M«n ®Þa lý

 

 

1

TH4013

B¶n ®å ®Þa lý tù nhiªn ViÖt Nam

1

2

 

B¶n ®å hµnh chÝnh ViÖt Nam (Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam)

1

3

 

B¶n ®å trèng ®Þa lý tù nhiªn ViÖt Nam

2

4

TH4014

Bé tranh ®Þa lý ViÖt Nam líp 4 (4 tê)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M«n kü thuËt

 

 

1

TH4015

Bé dông cô, vËt liÖu c¾t, kh©u, thªu (gi¸o viªn) + th­íc 0,5m

1

2

TH4016

Bé dông cô, vËt liÖu c¾t, kh©u, thªu (häc sinh)

40

3

TH4017

Bé l¾p ghÐp m« h×nh kü thuËt (gi¸o viªn)

1

4

TH4018

Bé l¾p ghÐp m« h×nh kü thuËt (häc sinh)

40

 

 

M«n mü thuËt

 

 

1

TH4019

Bé tranh mü thuËt líp 4 (7 tê)

1

2

TH4020

TuyÓn tËp tranh phiªn b¶n tranh d©n gian ViÖt Nam (§«ng Hå, Hµng Trèng - 20 tê) + GiÊy dã (2 tê)

1

 

 

M«n ©m nh¹c

 

 

1

TH4022

Bé tranh d¹y ©m nh¹c líp 4 (8 tê)

1

2

TH4023

§Üa CD hoÆc b¨ng cassette ghi c¸c bµi h¸t vµ t¸c phÈm phôc vô cho néi dung ph¸t triÓn kh¶ n¨ng nghe nh¹c (10 bµi h¸t nh¹c líp 4)

c¸i

2

3

TH4024

§µn phÝm ®iÖn tö

c¸i

1

 

 

M«n thÓ dôc

 

 

1

TH4025

Bé tranh d¹y thÓ dôc líp 4 (11 tê)

1

2

TH4026

Qu¶ bãng ræ

qu¶

15

3

TD038

Cßi thÓ dôc thÓ thao

chiÕc

2

4

TD0050

Qu¶ bãng ®¸ sè 4

qu¶

10

5

TH3016

D©y nh¶y c¸ nh©n

chiÕc

20

6

TH3017

D©y nh¶y tËp thÓ

chiÕc

2

7

TD0322

Th­íc d©y 30m

chiÕc

1

8

TD003

Qu¶ bãng nÐm cao su

qu¶

20

9

TD009

Qu¶ cÇu ®¸

qu¶

20

 

 

tñ gi¸ THiÕt bÞ

 

 

1

TH4027

Tñ ®ùng thiÕt bÞ

chiÕc

1

 

 

 

 

 

 

 

Céng

 

 

 

 

 

 

 

Danh môc thiÕt bÞ d¹y häc tèi thiÓu líp 5

 

 

 

 

 

TT

M· sè

Tªn thiÕt bÞ

§VT

S.L

 

 

M«n tiÕng viÖt

 

 

1

TH5001

Bé tranh d¹y kÓ chuyÖn líp 5 (10 tê)

1

 

 

M«n to¸n

 

 

1

TH5002

Bé ®å dïng to¸n gi¸o viªn líp 5 (H×nh trßn, h×nh thang, h×nh tam gi¸c, h×nh hép ch÷ nhËt, h×nh lËp ph­¬ng, h×nh trô, h×nh cÇu + compa, eke)

1

2

TH5003

Bé ®å dïng to¸n häc sinh líp 5 (h×nh trßn, h×nh vu«ng, h×nh thang, h×nh tam gi¸c)

20

 

 

M«n ®¹o ®øc

 

 

1

TH5004

Tranh d¹y ®¹o ®øc líp 5 (1 tê)

1

2

TH5005

§Üa CD d¹y m«n ®¹o ®øc líp 5 (14 bµi h¸t)

C¸i

1

 

 

M«n khoa häc

 

 

1

TH5006

Tranh d¹y khoa häc líp 5 (01 tê)

7

2

TH5007

Bé tranh khoa häc líp 5 [9 tê (13 x 19)cm]

7

3

TH5008

Bé mÉu t¬ sîi (sîi tù nhiªn, sîi nh©n t¹o, panh, hép ®ùng) - Dïng cho Gi¸o viªn

1

4

TH5009

Bé mÉu t¬ sîi (sîi tù nhiªn, sîi nh©n t¹o, panh, hép ®ùng) - Dïng cho Häc sinh

6

5

TH5010

M« h×nh b¸nh xe n­íc (phÔu høng n­íc, tua bin vµ hÖ thèng ph¸t ®iÖn, khay chøa n­íc)

c¸i

1

 

 

M«n lÞch sö

 

 

1

TH5011

Bé tranh d¹y lÞch sö líp 5(3 tê)

1

2

TH5012

L­îc ®å lÞch sö líp 5 (ChiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ)

1

 

 

M«n ®Þa lý

 

 

1

TH5013

Bé tranh ®Þa lý líp 5 (4 tê)

1

2

TH5014

Bé b¶n ®å ®Þa lý líp 5 (5 tê)

1

 

 

M«n mü thuËt

 

 

1

TH5015

Bé tranh d¹y mü thuËt líp 5 (4 tê)

1

2

TH5016

TuyÓn tËp tranh cña ho¹ sü thÕ giíi (8 tê)

1

3

TH5017

Bé thÝ nghiÖm dïng cho gi¸o viªn (cÆp vÏ, hép ®ùng mµu bét, bót vÏ bét mµu, mµu bét, dao nghiÒn mµu, keo pha mµu, b¶ng pha bét mµu)

1

 

 

M«n ©m nh¹c

 

 

1

TH5018

Bé tranh ©m nh¹c líp 5 (8 tê)

1

2

TH5019

B¨ng cassette (®Üa CD) ghi c¸c bµi h¸t líp 5

c¸i

1

 

 

 

 

 

 

 

M«n kü thuËt

 

 

1

TH5020

Bé dông cô, vËt liÖu c¾t, kh©u, thªu gi¸o viªn líp 5 (18 chi tiÕt)

1

2

TH5021

Bé l¾p ghÐp m« h×nh kü thuËt häc sinh líp 5 (47 chi tiÕt)

12

 

 

M«n thÓ dôc

 

 

1

TH5022

Bé tranh d¹y thÓ dôc líp 5 (8 tê)

1

2

TH5023

§Üa CD d¹y m«n thÓ dôc líp 5

C¸i

1

3

TH5024

Bãng ræ sè 5

qu¶

1

4

TD0050

Bãng ®¸ sè 4

qu¶

1

5

TD003

Bãng nÐm 150g

qu¶

4

6

TH5025

GhÕ b¨ng thÓ dôc (réng 30cm, dµi 220cm, cao 30cm)

C¸i

1

 

 

ThiÕt bÞ dïng chung

 

 

 

 

Dïng chung cho líp

 

 

1

TH5026

B¶ng nhãm (400 x 600 x 0,5)mm

c¸i

7

2

TH4027

Tñ ®ùng thiÕt bÞ (1760x1060x400)mm

c¸i

1

 

 

Dïng chung cho tr­êng

 

 

1

THM5027

B¶ng phô (700 x 900 x 0,5)mm

C¸i

1

2

 

Ti vi mµu LG

c¸i

1

3

 

§Çu ®Üa DVD LG

c¸i

1

 

 

Céng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÌM KIẾM WEBSITE
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
 Đơn vị VNĐ  
DỰ BÁO THỜI TIẾT
Hỗ trợ trực tuyến
Hôm nay: 454 - Tất cả: 725,508

Công ty CP Hóa chất thiết bị và vật tư khoa học kỹ thuật Nghệ An
Trụ sở : Số 321 – Nhà B2 – Khối Tân Hợp - Phường Hưng Dũng - TP Vinh Nghệ An
Văn phòng giao dịch : Số 24 Lệ Ninh - TP Vinh Nghệ An
Điện thoại : 0383.545.768 - Fax: 0388.608.808 - - Mobile: 0904.233.646
Email: quedhvinh52@gmail.com - Website: http://hoachatthietbi.nghean.vn
Thiết kế Website bởi TVC Media - Website: http://sarahitech.net